Privacy

Auto Coumans Geleen BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegegens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Coumans Geleen BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verkregen, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dezePrivacy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Autobedrijf Coumans Geleen BV verwerkt ten behoeve van onderstaande doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoeren aan of het uitgeven van een

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Autobedrijf Coumans Geleen BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters;
 • achternaam;
 • telefoonnummer
 • e-mailadres;
 • geslacht
 • klantnummer
 • betaalgegevens (bankrekeningnummer/offerte/facturen)

 

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering van een opdracht of het verlenen van een dienst de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren.

 • chassisnummer en model
 • technische gegevens
 • onderhoudshistorie
 • kenteken
 • eigendomshistorie(tenaamstellingsgegevens)
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerde worden door Autobedrijf Coumans Geleen BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatie in de vorm van nieuwsbrieven en /of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, zoekopdracht via website of via koppeling op

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Autobedrijf Coumans Geleen BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Interesse in welk product of

 

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Coumans Geleen BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakeliljk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor:

 • Aankoop van de auto.
 • Financieren en verzekeren van de auto.
 • Het verzorgen van werkzaamheden door derden zoals autoschadeherstelbedrijven, autoverzorgingsbedrijven, autobeveiligingsbedrijven.
 • Inhuur van leenauto.
 • Ondersteuning van onze website.
 • Marketingonderzoek.
 • Verzorgen van onze salarisverwerking.
 • Verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Verzorgen van leasecontracten en/of financieringen.
 • Het reserveren van hotelovernachtingen tijdens een event.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn.

Autobedrijf Coumans Geleen BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging.
 • Alle personen die namens Autobedrijf Coumans Geleen BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u in ons systeem hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U kunt u verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, je BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken van uw verzoek.

 

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contact gegevens.

Autobedrijf Coumans Geleen BV Rijksweg zuid 310

6161 BZ Geleen [email protected]